Extra voordelen immateri?le activa via de innovatiebox

Met de introductie van de innovatiebox is het toepassingsgebied van deze faciliteit aanzienlijk uitgebreid. Zo is de reikwijdte van kwalificerende R&D-activiteiten verruimd en zijn de plafonds voor gemaximeerde voordelen geschrapt. Bovendien is het tarief voor belasting van immateri?le activa verder verlaagd.

Het oude regime
In 2007 is binnen de wet op de vennootschapsbelasting de octrooibox gepubliceerd. Via deze faciliteit kunnen winsten uit immateri?le activa (deels) worden belast tegen 10% in plaats van tegen de reguliere 25,5%. Essentieel hierbij is dat een Nederlandse belastingplichtige zelf voortgebrachte immateri?le activa bezit waarvoor een patent of octrooi is afgegeven. Daarnaast kan het gereduceerde tarief alleen worden toegepast op het deel van de opbrengsten dat de R&D-kosten overstijgt, tot maximaal vier keer het bedrag aan R&D-kosten. In 2008 is de faciliteit uitgebreid voor winsten uit technologische innovaties die niet noodzakelijkerwijs leiden tot gepatenteerde technologie. Het moet dan gaan om technische innovatie die wordt verricht door werknemers van de belastingplichtige, waarvoor een verklaring voor Speur & Ontwikkelingswerk (S&O-verklaring) is afgegeven door NL Innovatie. Echter, het voordeel uit deze bedrijfsmiddelen, waarvoor het gereduceerde tarief geldt, is gemaximeerd tot ? 400.000. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat deze uitbreiding daarmee vooral interessant is voor MKB-ondernemingen.

Het nieuwe regime
Met de omzetting naar de innovatiebox wil de overheid innovatie en het aantrekken van buitenlandse bedrijven sterker benadrukken. Een belangrijke verandering is dat het belastingtarief verder is gereduceerd tot 5%. Daarnaast is het gestelde maximum voor inkomsten uit de S&O-verklaring volledig geschrapt. Ook is het plafond van viermaal het bedrag aan R&D-kosten vervallen. Door het schrappen van de plafonds is de regeling ook interessant voor grote ondernemingen. Bovendien kan de innovatiebox ook worden toegepast in contract-R&D-situaties, zelfs als een deel van het onderzoek buiten Nederland plaatsvindt. Het nieuw ontwikkelde immateri?le activum moet wel in bezit zijn van een Nederlandse belastingplichtige.

Toepassing innovatiebox
De innovatiebox kan dus ten eerste worden toegepast bij immateri?le activa, ontstaan uit een octrooi na 2006. Ten tweede bij immateri?le activa ontstaan uit S&O na 2007, indien meer dan 50% van de R&D-werkzaamheden in Nederland heeft plaatsgevonden. Voor inkomsten die hieraan toerekenbaar zijn, inclusief vermogenswinsten, geldt van 2007 tot en met 2009 het oude regime van 10%, vanaf 2010 geldt het nieuwe regime van 5%.

[Drs. J.H.R.H.M. Schretlen, partner PricewaterhouseCoopers Advisory, Subsidie Innovatie & Beleid.]

Bron: AccountancyNieuws