Schenken van vrijwilligersvergoeding

divclassliteralspGiftendieiemanddoetaaneenhetalgemeennutbeogendeinstellingANBIzijnondervoorwaardenaftrekbaarvoordeinkomstenbelastingDatgeldtookalsiemandalsvrijwilligerwerktvooreenANBIenvoordiewerkzaamhedenrechtheeftopeenvergoedingwaardevrijwilligervervolgensvanafzietVoorwaardeisdatdeANBIinstaatisomdevergoedingaandevrijwilligertebetalenIsdatniethetgevaldanisvanvrijgevigheidaandekantvandevrijwilligergeensprakeppDerechtbankArnhemheeftonlangsbepaalddateenaaneenANBIteruggeschonkenvrijwilligersvergoedingookaftrekbaarisalsgiftvoordeinkomstenbelastingalsdeANBInietovervoldoendeliquidemiddelenbeschiktomdevergoedinguittekunnenbetalenbrInantwoordopKamervragenheeftdestaatssecretarisvanFinancieumlnlatenwetendathijdeuitspraakvanderechtbankinhoudelijknietzalvolgenendathijvasthoudtaanhettotophedengevoerdebeleidppBronDGB20122422MpdivpTagsSchenkenvrijwilligersvergoedinp