Voorkom met tijdig deurwaardersexploot beslaglegging bij een faillissement

pDerechtercommissarislastvaakeenafkoelingsperiodeinnaeenfaillissementTijdensdezeperiodeheeftdefiscusdemogelijkheidomeenbodembeslagteleggenHierdoorkandefiscushaarvorderingopgoederenvaneenderdeverhalenDeeigenaarkanditvoorkomendoorvoordatdefiscuszijnbeslagheeftgelegdzijngoederenperdeurwaardersexplootopteeisenAlleenopdezewijzekanhijzijnrechtopdegoederenlatengeldenDecuratorkansomsnogweldegoederengebruikenAlsdeeigenaarditnietwilendecuratorheeftdaarovergeennadereafsprakengemaaktmoethijonmiddellijkmetdecuratorcontactopnemenomhierovernadereafsprakentemakenppTagsfaillisementbeslagleggingdeurwaardersexplootp