Zorg dat uw administratie is bijgeboekt!

Uitspraak Hoge Raad.
Wist je dat btw in principe alleen kan worden afgetrokken in het tijdvak waarin deze verschuldigd is? Wanneer je de aftrek in een ander tijdvak wilt verantwoorden, dan is dit dus formeel niet toegestaan. De Hoge Raad heeft onlangs nog eens bevestigd dat het niet mogelijk is om niet-afgetrokken btw te ‘herzien’, door deze alsnog in de aangifte over het laatste tijdvak van het boekjaar af te trekken.

Niet in de juiste btw-aangifte.
Het komt in de praktijk geregeld voor dat de voorbelasting niet in de juiste btw-aangifte in aftrek wordt gebracht, maar dat hiermee gewacht wordt tot de laatste btw-aangifte van het jaar. Net zo makkelijk immers. Over het algemeen gebeurt dit als de onderneming weinig activiteiten verricht, als er sowieso al weinig recht is op vooraftrek of als de vooraftrek per tijdvak nogal verschillend is. De zaak lag in het berechte geval als volgt.

Een ondernemer kreeg in bepaalde aangiftetijdvakken btw in rekening gebracht, maar besloot deze nog niet in aftrek te brengen, hoewel hij dit wel kon doen. Uiteindelijk besloot hij de btw in de laatste btw-aangifte van het jaar in aftrek te brengen. Hij maakte daarbij bezwaar tegen de gedane betaling en verzocht om teruggaaf van de btw.

De ondernemer was van mening dat dit volgens de btw-wetgeving was toegestaan. In de wet staat namelijk onder andere dat in de aangifte over het laatste belastingtijdvak van het boekjaar, herziening van de aftrek plaatsvindt op basis van de voor het gehele jaar geldende gegevens.

Standpunt rechter
De Hoge Raad was het hier niet mee eens en vond dat herziening alleen mogelijk is wanneer de ondernemer ook echt de btw in de juiste aangifte in aftrek heeft gebracht op basis van en naar de kennis van dat moment.

Herziening.
Alleen wanneer later blijkt dat er een verkeerde systematiek of onjuiste aftrekken zijn toegepast, dan is de herziening mogelijk.

Let op.
Wanneer kosten dus helemaal niet in aftrek zijn gebracht, dan is de herziening in de laatste aangifte niet mogelijk.

Commentaar
Bezwaar. De enige mogelijkheid om een aangifte te corrigeren - en daarmee uw fout te herstellen - is om bezwaar te maken tegen de ingediende aangifte of tegen de betaling op de aangifte. Dit moet u doen binnen zes weken nadat de aangifte is ingediend.

Ambtshalve vermindering.
Vaak worden later ingediende bezwaar- en verzoekschriften ambtshalve alsnog verleend. Voor aangiftebelastingen, zoals de loonheffing en omzetbelasting, geldt dat het verzoek om ambtshalve vermindering binnen een termijn van vijf jaar na het einde van het belastingjaar waarin de belastingschuld is ontstaan of waarop de teruggaaf betrekking heeft, moet worden gedaan.

Jouw belang.
Je zult het bedrag aan aftrekbare btw in de juiste aangifteperiode moeten berekenen en zo correct mogelijk in de betreffende btw-aangifte moeten opnemen. Doe je dit niet, dan bestaat de kans dat je 
je recht op aftrek heb verspeeld.
 
Dit artikel verscheen eerder op https://ondernemingsdatabank.indicator.nl